Adopcja Serca

Adopcja Serca Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie to pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Zambii. Naszymi podopiecznymi zostają dzieci osierocone lub pochodzące z rodzin w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Często są to rodziny wielodzietne i naznaczone wirusem HIV. Pomoc polega na duchowym i materialnym wspieraniu dziecka, które pragnie się uczyć, jednak nie ma na to odpowiednich środków. Udzielana jest ubogim, niezależnie od ich wiary i wyznania.

Adopcja Serca  skierowana jest do osób odpowiedzialnych, świadomych podjętego zobowiązania. Rodzic Adopcyjny w ramach uiszczanej opłaty adopcyjnej zapewnia swojemu Dziecku Adopcyjnemu opłacenie kosztów nauki, mundurka, przyborów, czesnego, w starszych klasach również internatu, a także zakup podstawowych artykułów, takich jak na przykład środki czystości. W ramach programu nie będą finansowane zakupy na inne cele np.: wyposażenie domów, remonty czy większe zakupy dla dziecka, rodzin, przedszkoli i szkół  państwowych.

Adopcja Serca ma być wędką, a nie rybą. Nie jest równoznaczna z adopcją w prawnym tego słowa znaczeniu i nie stwarza  możliwości, aby całkowicie utrzymać dziecko i pokryć jego wszystkie potrzeby. Uczestnictwo w programie ma pomóc rodzinie, odciążyć ją w kosztach, ale nie zwalnia jej z obowiązku uprawy pola, wykonywania drobnego rzemiosła czy innej formy zarobkowania w celu utrzymania rodziny.

Wszystkich zainteresowanych taką formą pomocy naszym zambijskim dzieciom, zapraszamy do kontaktu z koordynatorami:

Izabela Borczon-Winnicka
Adres e-mailowy: izabela.adopcjaserca@gmail.com

Siostra Vianney`a
Adres e-mailowy: smvianneya@gmail.com